Informacja o warunkach składania skarg / reklamacji

Szanowni Państwo, zgodnie z zasadami zachowania jak najwyższego poziomu świadczenia usług, opartymi na treściach zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025, Instytut Genetyki Sądowej, informuje że każdemu Klientowi lub osobie trzeciej przysługuje prawo do złożenia skargi/ reklamacji.

Skarga/ reklamacja wymaga formy pisemnej. Stosowny formularz dostępny jest na stronie internetowej (poniżej).

Warunki składania skarg/ reklamacji są następujące:

  • skarga / reklamacja może być złożona w każdej chwili w trakcie realizacji zlecenia i maksymalnie do 14 dni roboczych od zakończenia realizacji (za zakończenie realizacji zlecenia przyjmuje się datę wystawienia sprawozdania z badań); Skarga od strony trzeciej może być złożona w dowolnej chwili, jednak nie później niż w przeciągu 14 dni roboczych od zaistnienia przedmiotu (przyczyny) skargi.
  • każda skarga/ reklamacja jest rozpatrywana przez Kierownika laboratorium w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi/ reklamacji,
  • Klient lub inna strona otrzymuje pisemną informację o wynikach rozpatrzenia skargi/ reklamacji.

Wzór formularza skargi / reklamacji